Organizační kultura

Anglický název:Organizational Culture
Německý název:Organizationeller Kulturrahmen
Vyučující kurzu:Ing. Dita Štyvarová
Přednáška / Cvičení:2 / 0
Zkouška / Zápočet:Zápočet (Zá)
Semestr:6 (bakalářské studium)
(Prezenční studium)
 • Vymezení organizační (firemní) kultury

  Podniková filosofie. Charakteristika postojů a chování pro určitou firmu, organizaci, instituci. Chování podniku vůči okolí (image podniku). Charakteristika a rozbor prvků systémů organizační kultury. Vnitřní a vnější faktory. Prvky organizační kultury: zdroje (cíle, lidé, technika, kapitál, informace), nositelé organizační kultury (vlastníci, manažeři, zaměstnanci), mechanismy (organizační systém instituce, podniková strategie, personální politika, styl vedení lidí), elementy organizační kultury (hodnoty, normy, postoje)

 • Charakteristika firemních hodnot a firemního chování

  Nadřazenost firemních hodnot,sdílení zaměstnanci. Hodnoty organizační kultury ( tendence k otevřené a neformální komunikaci, k inovacím a podpoře experimentům, k ekonomickému růstu a zisku). Vzory chování, normy, hodnotící kritéria. Organizační upořádání firmy instituce. Úspěšnost firmy, instituce. Péče o životní a pracovní prostředí. Podniková etika a morálka. Personální aktivity ovlivňující organizační kulturu.

 • Nástroje pozitivní organizační kultury

  Vnitřní klima organizace, projekty žádoucího vnitřního klimatu (viz tzv. CORPORATE IDENTITY). Formulování, vyhlášení, přijetí uznávaných hodnot, etický kodex. Mechanismy posilující motivaci a rozvoj lidí. Hodnocení stavu organizace a její vnímání okolím, managementem, zaměstnancem.

 • Změny působící na manažerskou kulturu

  Vliv změn ekonomického, legislativního a sociálního prostředí včetně okolí. Změna podnikatelské orientace (zaměření na cílové trhy, skupiny zákazníku, výrobní technologie). Změna velikosti a umístění firmy. Fúze s jinou společností apod. Rozvoj podnikatelské etiky. Schopnost inovace a soupeření s konkurencí

 • Podniková etika, morálka

  Pojem etika a morálka, jeho podstata, počátky. Postavení etiky a morálky ve společnosti. Podniková etika a morálka. Etický rozměr ekonomické teorie, pokusy o integraci ekonomiky a etiky v celosvětovém měřítku i v ČR

 • Podnikový vzor organizační kultury, etické kodexy

  Soubor hodnotových představ a norem chování. Úroveň podnikatelské etiky ve společnosti, v organizaci, firmě. Proces tvorby etického kodexu. Existence etického kodexu a jeho rozšíření mezi jednotlivé firemní útvary.

 • Bariéry rozvoje organizační kultury

  Slabá x silná organizační kultura (nebezpečí, charakteristiky, vliv na pracovní výkon, podnikovou orientaci). Funkce komunikace.

 • Problematika národních a nadnárodních kultur v organizacích

  Ekonomický růst, proces globalizace, vytváření nadnárodních firem. Vliv národních kultur na chování pracovníka v podniku. Nutnost nového přístupu k tvorbě organizační kultury z hlediska vnitřního propojování představ, činností a vzoru.

Povinná literatura

 • ŠRONĚK, I. Etika a etiketa v podnikání. Praha, Management Press 1995. 0: , 0.
 • ROVNÝ, J. Etika v podnikové strategii. Boskovice, Albert 1998. 0: , 0.
 • NOVÝ, I. Interkulturální management. Praha, Grada 1996. 0: , 0.
 • DONNELLY, J.H., GIBSON, J.L., IVANCEVICH, J.M. Management. Praha, Grada 1997. 0: , 0.
 • BĚLOHLÁVEK, F. Organizační chování, Olomouc 1996. 0: , 0.
 • BEDRNOVÁ, E, NOVÝ, I. Psychologie a sociologie řízení. Praha, Management Press 1998. 0: , 0.
 • BOHATÁ, M. Základy podnikové etiky, Praha, VŠE 1997. 0: , 0.

Doporučená literatura

 • PFEIFER, UMLAUFOV. Firemní kultura, Praha 1993. 0: , 0.
 • NOVÝ, I. Interkulturní management, Praha 1996. 0: , 0.
 • MCLAGANOVÁ, D., KREMB. Komunikace na úrovni. Praha, Management Press 1998. 0: , 0.
 • LEHMANOVÁ, Z.. Kulturní dimenze. Praha, VŠE 1999. 0: , 0.
 • TRUNEČEK, J. Management v informační společnosti. Praha, VŠE 1997. 0: , 0.
 • VEBER, J. Management. Základy, prosperita, globalizace. Praha, Management Press 2000. 0: , 0.
 • TEPPER, B. Manažerské znalosti a dovednosti. Praha, Grada 1996. 0: , 0.
 • STÝBLO, J. Moderní personalistika (trendy, inspirace, výzvy). Praha, Grada Publishing 1998. 0: , 0.
 • WORONOFF, J. Mýtus japonského managementu, Praha 1993. 0: , 0.
 • NOVÝ, I. Podniková kultura a identita, VŠE Praha 1993. 0: , 0.
 • STEINMANN, H., LÖHR, A. Základy etiky, Praha 1994. 0: , 0.
Spolupráce

FSE UJEP rozvíjí spolupráci s řadou podniků a institucí. Spolupráce se rozvíjí především v oblasti výzkumu, ekonomicko-statistických analýz, marketingových průzkumů, v participaci na řadě projektů, pořádání kulturních a sportovních akcí či konferencí. 

Prezentace FSE UJEP
Realizované formy spolupráce
Nabídka akcí FSE UJEP pro partnery
Fotogalerie z našich akcí
Nabídka pracovních pozic pro studenty

Kontakt

Visegrad Fund

Kariérní poradenství UJEP