Programy celoživotního vzdělávání

Uzávěrka přihlášek na aktuální akademický rok je vždy 19. 9. 200X (včetně).

Fakulta sociálně ekonomická University J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (FSE UJEP) otevírá v akademickém roce 2011/2012 studium oborů:


Podmínky studia akreditovaných studijních oborů v režimu Celoživotního vzdělávání.

Bakalářské studijní obory:

1.      Podniková ekonomika a management v režimu Celoživotního vzdělávání (PEM - CŽV) v prezenční i kombinované formě.

2.      Finanční management v režimu Celoživotního vzdělávání (FM – CŽV) v prezenční i kombinované formě.

3.      Obchod a marketing v režimu Celoživotního vzdělávání (OMAR – CŽV) v prezenční i kombinované formě.

4.      Regionální rozvoj v režimu Celoživotního vzdělávání (RR – CŽV) v prezenční i kombinované formě.

5.      Sociální práce v režimu Celoživotního vzdělávání (SP - CŽV) v prezenční i kombinované formě.

6.      CŽV má obdobný studijní plán jako řádné studium těchto oborů.

7.      Studium CŽV je rozděleno do tří 2-semestrálních etap. FSE UJEP vydá účastníkům CŽV po ukončení každé etapy osvědčení o absolvovaných kurzech.

8.      Uchazeči o řádné studium na FSE UJEP, kteří splnili v 1. etapě CŽV (1.+ 2. semestr doporučených studijních plánů daných studijních oborů) všechny požadavky kontroly studia na FSE UJEP (zápočty, zkoušky a souborné zkoušky) a dosáhli v této kontrole průměrného hodnocení ne horšího než 1,5 budou přijati k řádnému studiu na FSE UJEP bez přijímacích zkoušek.

9.      Uchazečům o řádné studium na FSE UJEP, kteří splnili v 1. etapě CŽV (1.+ 2. semestr doporučených studijních plánů daných studijních oborů) všechny požadavky kontroly studia na FSE UJEP (zápočty, zkoušky a souborné zkoušky) a dosáhli v této kontrole průměrného hodnocení horšího než 1,5 budou přiděleny v přijímacím řízení na FSE UJEP body odpovídající jejich dosaženému hodnocení a tyto body budou přičteny k výsledkům přijímacích zkoušek.

10.  Uchazeči o řádné studium na FSE UJEP, kteří splnili v 1.+ 2. etapě CŽV (1.- 4. semestr doporučených studijních plánů daných studijních oborů) všechny požadavky kontroly studia na FSE UJEP (zápočty, zkoušky a souborné zkoušky) a dosáhli v této kontrole průměrného hodnocení ne horšího než 1,9 budou přijati k řádnému studiu na FSE UJEP bez přijímacích zkoušek.

11.  Uchazečům o řádné studium na FSE UJEP, kteří splnili v 1.+ 2. etapě CŽV (1.- 4. semestr doporučených studijních plánů daných studijních oborů) všechny požadavky kontroly studia na FSE UJEP (zápočty, zkoušky a souborné zkoušky) a dosáhli v této kontrole průměrného hodnocení horšího než 1,9 budou přiděleny v přijímacím řízení na FSE UJEP body odpovídající jejich dosaženému hodnocení a tyto body budou přičteny k výsledkům přijímacích zkoušek.

12.  Požadavky kontroly studia v bodech 8 až 11 musí být splněny nejpozději do dne (12.00 hod) před zasedáním přijímací komise. (dle harmonogramu FSE UJEP).

13.  Podmínkou přijetí ke CŽV je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání ukončené maturitou, případně vyššího odborného vzdělání nebo vysokoškolského vzdělání.

14.  Účastníci CŽV nejsou studenty ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů

15.  Absolventům jednotlivých etap CŽV, pokud se stanou řádnými studenty daného oboru, může uznat děkan FSE UJEP kreditní body získané v CŽV až do výše 60% kreditních bodů potřebných k řádnému ukončení studia.

16.  Studium CŽV je za úplatu. Výše této úplaty byla stanovena na úrovni 29 000,- Kč za každou etapu CŽV. Tuto částku je možno splatit ve dvou splátkách, vždy do 14 dnů po zahájení každého semestru PEM/SP - CŽV

17.  Přihlášku ke studiu CŽV pro daný akademický rok je možno zaslat na studijní oddělení FSE UJEP, Moskevská 54, Ústí nad Labem nebo on-line přes internet na internetových stránkách FSE UJEP. Zde budou také zveřejňovány veškeré informace o CŽV.

18.  Zájemci o CŽV pro daný akademický rok budou přijati děkanem FSE UJEP v přijímacím řízení, které proběhne před začátkem výukového období zimního semestru v budově FSE UJEP v Moskevské ul. 54 v Ústí nad Labem. Zájemci budou pozváni k tomuto přijímacímu řízení na základě jejich přihlášky studijním oddělením FSE. Přednost budou mít zájemci s lepším prospěchem u maturitní zkoušky.

19.  Počet účastníků CŽV je omezen kapacitními možnostmi fakulty.


Navazující magisterský studijní obor:

 1. Podniková ekonomika a management v režimu Celoživotního vzdělávání (PEMmag - CŽV) v prezenční formě.
 2. Finanční management v režimu Celoživotního vzdělávání (FMMAG – CŽV) v prezenční formě.
 3. Regionální rozvoj v režimu Celoživotního vzdělávání (RRMAG – CŽV) v prezenční formě.
 4. CŽV má obdobný studijní plán jako řádné studium tohoto oboru.
 5. CŽV je rozděleno do dvou 2-semestrálních etap. FSE UJEP vydá účastníkům CŽV po ukončení každé etapy osvědčení o absolvovaných kurzech.
 6. Uchazeči o řádné studium na FSE UJEP, kteří splnili v 1. etapě(1.+ 2. semestr doporučeného studijního plánu daného studijního oboru) všechny požadavky kontroly studia CŽV na FSE UJEP (zápočty, zkoušky a souborné zkoušky) a dosáhli v této kontrole průměrného hodnocení ne horšího než 1,5 budou přijati k řádnému studiu na FSE UJEP bez přijímacích zkoušek.
 7. Uchazečům o řádné studium na FSE UJEP, kteří splnili v 1. etapě (1.+ 2. semestr doporučeného studijního plánu daného studijního oboru) všechny požadavky kontroly studia CŽV na FSE UJEP (zápočty, zkoušky a souborné zkoušky) a dosáhli v této kontrole průměrného hodnocení horšího než 1,5 budou přiděleny v přijímacím řízení na FSE UJEP body odpovídající jejich dosaženému hodnocení a tyto body budou přičteny k výsledkům přijímacích zkoušek
 8. Požadavky kontroly studia v bodech 6 a 7 musí být splněny nejpozději do dne (12.00 hod) před zasedáním přijímací komise. (dle harmonogramu FSE UJEP). Podmínkou přijetí ke studiu CŽV je dosažení titulu bakalář.
 9. Účastníci CŽV nejsou studenty ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
 10. Absolventům jednotlivých etap CŽV, pokud se stanou řádnými studenty, může uznat děkan FSE UJEP kreditní body získané v CŽV až do výše 60% kreditních bodů potřebných k řádnému ukončení studia.
 11. Studium CŽV je za úplatu. Výše této úplaty byla stanovena na úrovni 29 000,- Kč za každou etapu CŽV. Tuto částku je možno splatit ve dvou splátkách, vždy do 14 dnů po zahájení každého semestru CŽV
 12. Přihlášku ke studiu CŽV pro daný akademický rok je možno zaslat na studijní oddělení FSE UJEP, Moskevská 54, Ústí nad Labem nebo on-line přes internet na internetových stránkách FSE UJEP. Zde budou také zveřejňovány veškeré informace o CŽV
 13. Zájemci o CŽV pro daný akademický rok budou přijati děkanem FSE UJEP v přijímacím řízení, které proběhne před začátkem výukového období zimního semestru v budově FSE UJEP v Moskevské ul. 54 v Ústí nad Labem. Zájemci budou pozváni k tomuto přijímacímu řízení na základě jejich přihlášky studijním oddělením FSE. Přednost budou mít zájemci s lepším prospěchem u bakalářské zkoušky.
 14. Počet účastníků CŽV je omezen kapacitními možnostmi fakulty.


Přihláška:

  Vyberte kurz:
  Jméno a příjmení:
  Adresa:
  Telefon:
  Email:
  Rodné číslo:
  Absolvoval(a) jsem na:
  Maturita dne:
   (datum zadávejte ve formátu d.m.rrrr ... např. 19.5.2002)
   
   

   

Spolupráce

FSE UJEP rozvíjí spolupráci s řadou podniků a institucí. Spolupráce se rozvíjí především v oblasti výzkumu, ekonomicko-statistických analýz, marketingových průzkumů, v participaci na řadě projektů, pořádání kulturních a sportovních akcí či konferencí. 

Prezentace FSE UJEP
Realizované formy spolupráce
Nabídka akcí FSE UJEP pro partnery
Fotogalerie z našich akcí
Nabídka pracovních pozic pro studenty

Kontakt

Visegrad Fund

Kariérní poradenství UJEP